Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

 

Ενημερωτικό κείμενο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΑΛΙΝΤΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ  – VALIDI SA» (εφεξής ΒΑΛΙΝΤΙ ΑΕΑΠ) είναι ελληνική εταιρία ασφαλιστικής πρακτόρευσης.​

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι η ΒΑΛΙΝΤΙ ΑΕΑΠ θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ειδικών κατηγοριών – ευαίσθητα και μη. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έγκειται στη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, κοινολόγηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση, συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή. Η τήρηση και επεξεργασία του αρχείου προσωπικών δεδομένων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ, καθώς και των λοιπών Κανονισμών και Νόμων που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών Κανονισμών και Νόμων.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΒΑΛΙΝΤΙ ΑΕΑΠ προκειμένου να ενημερώνεστε για την τήρηση, την επεξεργασία, καθώς και για τα σχετικά σας δικαιώματα.

 

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας της ΒΑΛΙΝΤΙ ΑΕΑΠ

VALIDI SA – ΒΑΛΙΝΤΙ ΑΕΑΠ, Μαρούσι Αττικής, Νικολάου Πλαστήρα 10 και Ερμού – Τ.Κ. 15124

 • τηλ.: 210 8023480
 • φαξ: 212 2134780
 • e-mail: info@validi.gr
 • ηλεκτρονική δ/νση: www.validi.gr

 

Σκοπός της επεξεργασίας

 1. Πληροφόρηση, προώθηση και εμπορική επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών ακόμα και με αυτοματοποιημένα μέσα πχ μέσω τηλεφώνου, sms, mms, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου από την εταιρία ή/και από τρίτους.
 2. Δραστηριότητες διαμόρφωσης προφίλ ακόμα και με ηλεκτρονικά μέσα σχετικά με τη συμπεριφορά και τις καταναλωτικές συνήθειες σας, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και την διατύπωση επιχειρηματικών προτάσεων ενδιαφέροντος.
 3. Διερεύνηση της ασφαλιστικής αγοράς σε προσυμβατικό στάδιο και λήψη προσφορών που αφορούν την κατάρτιση της βέλτιστης ασφαλιστικής σύμβασης προς το συμφέρουν σας.
 4. Την ανάρτηση / καταχώρηση της καταρτισθείσας ασφαλιστικής σύμβασης μετά την οριστικοποίηση της στις αντίστοιχες ειδικές πλατφόρμες των ασφαλιστικών εταιριών / μεσιτών / πρακτόρων.
 5. Την προώθηση των δεδομένων σας προς εταιρίες Μεσιτείας / Πρακτόρευσης και Ασφαλιστικών εταιριών με βάσει όσα έχουν υπογραφεί στις αντίστοιχες συμβάσεις της ΒΑΛΙΝΤΙ ΑΕΑΠ – VALIDI SA με αυτές και για τον σκοπό της συναλλακτικής μας σχέσης.
 6. Πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας με ή χωρίς την βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών με σκοπό την προώθηση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία θα επεξεργαστεί και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία θα της γνωστοποιηθούν από εσάς στο μέλλον είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό μέσω των αρμόδιων, εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων/ συνεργατών της.
 7. Τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική μας σχέση, τόσο σε έγχαρτη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που η σχέση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, η εταιρία θα τηρεί τα δεδομένα σας μέχρι είκοσι έτη και για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας.
 8. Τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μέχρι είκοσι έτη σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης σας ή/και της προσφοράς ασφάλισης και μη σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν εκκρεμεί μεταξύ μας δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας, η εταιρία θα τηρεί τα δεδομένα σας μέχρι την περαίωση της δικαστικής υπόθεσης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
 9. Ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο α του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR), έχοντας διαβάσει την δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου που σας παρέχεται από τον Υπεύθυνο Προστασίας προσωπικών δεδομένων, εκφράζετε ελεύθερα και ρητά την συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα δεδομένα) για το σκοπό της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

 

Προσωπικά δεδομένα ανήλικων ατόμων

H ΒΑΛΙΝΤΙ ΑΕΑΠ δεν αναζητά ούτε συλλέγει σκοπίμως προσωπικά δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, ούτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της απευθύνεται σε άτομα των ηλικιών αυτών. Εάν η ΒΑΛΙΝΤΙ ΑΕΑΠ ανακαλύψει ότι έχει συλλέξει κατά λάθος προσωπικά δεδομένα από ανήλικους, θα διαγράψει τα προσωπικά τους δεδομένα στο συντομότερο, εύλογα δυνατό, χρόνο. Εντούτοις, η ΒΑΛΙΝΤΙ ΑΕΑΠ ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε (15) ετών απευθείας από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή τους επιτρόπους τους, με τη ρητή συγκατάθεση αυτών, και με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Η ΒΑΛΙΝΤΙ ΑΕΑΠ ενθαρρύνει τους γονείς και κηδεμόνες να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην διαδικτυακή παρουσία και δραστηριότητα των παιδιών τους.

 

Δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων, διατηρείτε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 ΕΕ, καθώς και τους λοιπούς Κανονισμούς και Νόμους που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ενδεικτικά, έχετε τα εξής δικαιώματα:

1) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,

2) το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (δικαίωμα στη λήθη),

3) το δικαίωμα να εξασφαλίσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,

4) το δικαίωμα να λαμβάνετε γνώση της διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,

5) το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

6) το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα των δεδομένων),

7) το δικαίωμα στην πρόσβαση, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτει η ΒΑΛΙΝΤΙ ΑΕΑΠ και της λήψης πληροφοριών, για όλα τα δεδομένα που σας αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών και την εξέλιξη της επεξεργασίας από την τελευταία ενημέρωση.

Τα ως άνω δικαιώματα δύνασθε να τα ασκήσετε, κατόπιν υποβολής σχετικού συγκεκριμένου γραπτού αιτήματος για ενέργεια, το οποίο θα απευθύνετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση info@validi.gr  ή με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής στα γραφεία της ΒΑΛΙΝΤΙ ΑΕΑΠ στο Μαρούσι Αττικής, Νικολάου Πλαστήρα 10 και Ερμού, Τ.Κ.: 15124

 

Καταγγελία

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά, παραβαίνει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 ή τυχόν άλλο Νόμο που ισχύει σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στην επιβλέπουσα Αρχή.

 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα
  τηλ.: 210 647 5600
  φαξ: 210 647 5628
 • Τράπεζα της Ελλάδος (Eποπτική Aρχή)
  Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
  Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Τ.Κ. 10250, Αθήνα
  τηλ.: 210 320 5222, 210 320 5223
  φαξ: 210 320 5437, 210 320 5438

 

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική υποχρέωσή σας – συνέπειες μη παροχής των δεδομένων αυτών

Κατά τη σύναψη της ασφάλισης, υποχρεούστε εκ του Νόμου να δηλώσετε κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζετε και το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου, καθώς επίσης να απαντήσετε σε κάθε σχετική ερώτηση. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσής σας αυτής, ο Νόμος δίνει το δικαίωμα στην εκάστοτε Ασφαλιστική Εταιρία να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της, ανάλογα με το είδος της ασφάλισης και τη μορφή της παράβασης. Σε περίπτωση δε παράβασης της υποχρέωσής σας αυτής από δόλο, η εκάστοτε Ασφαλιστική Εταιρία ενδέχεται να απαλλαγεί από την υποχρέωσή της για καταβολή αποζημίωσης.

 

All Rights Reserved to validi.gr © 2021